Ind disable
Earn money by net! various opportunities! Introducing sites/blogs here. Anybody can join by these sites and while getting time do to work by paid survey, Blog add publishing, hit submitting, affiliate marketing etc; who need some income by net by month by his/her spare time ! they can join !! So, who would like these type opportunity; he/she can do!!! Because, The co. policy /terms FAQ must read before join . So try all the best ! Also available here Finance news about India/Kerala in malayalam language and English languages. Careers, Self employment guidance, Stock market tips /useful blogs introducing for u. That's available by "website introduction" labels by click. [സമ്പത്തിനെ പറ്റിയും, സമ്പന്നൻ മാരെ പറ്റിയും ഇവിടെ നിങ്ങള്ക്ക് വായിക്കാം. സാമ്പത്തിക വാർത്തകൾ, മണി മാറ്റെര്സ് , ഓഹരി, ഷെയർ, മാർക്കറ്റ്‌, മ്യുച്ചാൽ ഫണ്ട്‌, മുതലായ വിവരങ്ങളുടെ സൈറ്റ് കളും ഇവിടെ നിങ്ങള്ക്ക് ഉപകര പെടുന്നവയാണ്. പോസ്റ്റുകള്‍ വലുതായി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി , മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്യൂ . ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ താഴേക്ക്‌ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി സ്ക്രോല്‍ ചെയ്യുക.- Blog post can read by scroll mouse below ] " The blog is for information only. There is no warranty, express or implied. Our motto is to save your time in searching these types of paying websites on Internet. We have no responsibility whatsoever in all respect. Many programs change their terms occasionally so you should read the FAQ's, terms and details before signing up for each program. The blogger already joined here is saying websites that's sites are introducing you ! "

FONT PROBLEM ?

Cannot read this blog then please download the attachments font folder and add it your PC . മലയാളം വായിക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ലേ ? എങ്കില്‍ ഈ ഫോണ്ട് പായ്ക്ക് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ ; Manorama font കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയൂ, സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ > കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍> ഫോണ്ട്സ് > പേസ്റ്റ് ഈ രൂപത്തില്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Monday, November 14, 2011

80 -സി പ്രകാരം ഭാവന വായ്പയുടെ ആനുകൂല്യം ഭാര്യക്കും-ഭര്‍ത്താവിനും !!!

©çÆcÞ·ØíÅøÞÏ ÍVJÞÕᢠÍÞøcÏᢠçºVKá ÕÞBß‚ Ëí{ÞxßÈá çÕIßÏáU ÕÞÏíÉÏáæ¿ Äßøß‚¿ÏíAáK ÎáÄÜßÈᢠÉÜßÖÏíAᢠøIá çÉVAᢠÕøáÎÞÈ¢ µÃAÞAáçOÞZ µßÝßÕí µßGáçÎÞ?

ØbL¢ ÄÞÎØJßÈáU Õà¿í ¥æˆCßW Ëí{ÞxßÈá çÕIß ÕÞÏíÉ ®¿áAáK ®ˆÞÕVAᢠºßÜ ÈßÌtȵZAá ÕßçÇÏÎÞÏß ÉÜßÖÏßÈJßW ²Kø Üf¢ øâÉ Õæø ÕV×¢çÄÞùᢠÈßµáÄß ÕøáÎÞÈJßW ÈßKᢠµßÝßÕá ÜÍßAá¢. ÕÞÏíÉ 1999 ¯dÉßW ²KßÈá ÎáXÉí ®¿áJÄÞæÃCßW ¨ µßÝßÕí 30,000 øâÉ Õæø ÎÞdÄçÎ ÜÍßAáµÏáUâ. ®KÞW ÉßÝÏÞÏß ¥¿ÏíAáK ÉÜßÖÏíAá µßÝßÕáµæ{ÞKᢠÜÍßAáµÏ߈.

Õà¿ßæa ¥ÅÕÞ Ëí{Þxßæa ÉÃß ÉâVJßÏÞÏ ØÞOJßµ ÕV×¢ ÎáÄW ÎÞdÄçÎ ÉÜßÖÏáæ¿ ÈßµáÄß µßÝßÕí çÈ¿ÞX µÝßÏâ. Õà¿áÉÃß ÉâVJßÏÞAáK ØÞOJßµ ÕV×¢ ÕæøÏáU ÉÜßÖ ÉÃß ÉâVJßÏÞAßÏ ØÞOJßµ ÕV×¢ ÎáÄW ¥Fá ÄáÜc ·ÁáA{ÞÏß ¥ÄÄá ÕV×æJ ÉÜßÖçÏÞ¿á çºVJí ¥ÈáÕÆÈàÏÎÞÏ ÉøßÇßAáUßW µßÝßÕí çÈ¿Þ¢.

ÍÕÈ ÕÞÏíÉæÏ¿áJá ÎâKá ÕV×JßÈáUßW Õà¿á ÕÞBáµçÏÞ ÉÃß ÄàVAáµçÏÞ æºÏíÄßøßAâ. ¥ˆÞJÉf¢ ÉÜßÖÏáæ¿ µßÝßÕí 30,000 øâÉ Õæø ÎÞdÄçÎ ¥ÈáÕÆßAâ. ³çøÞ ÕV×æJÏᢠÉÜßÖ ÌÞÇcÄæÏ ¥¿ßØíÅÞÈÎÞAßÏÞÃá µßÝßÕí ÜÍßAáµ. ÉÜßÖÏáæ¿ µßÝßÕí çÄ¿áK ÕV×¢ ÄæK Äáµ ¥¿‚ßøßAâ ®Ká ÈßVÌtÎ߈.

ÍÕÈÕÞÏíÉ Äáµ ÎçxæÄCßÜᢠ¦ÕÖcJßÈí ©ÉçÏÞ·ß‚ÞW ¦ ÄáµÏáæ¿ ÉÜßÖÏíAá µßÝßÕí ÜÍßA߈. ®KÞW, ÈßÜÕßÜáU ÍÕÈ ÕÞÏíÉ ¥¿‚áÄàVAáÕÞX ®¿áAáK ÉáÄßÏ ÕÞÏíÉÏáæ¿ ÉÜßÖ ¦ÆcæοáJ ÕÞÏíÉÏáæ¿ ÎÞÈÆmBZ ¥¿ßØíÅÞÈÎÞAß µßÝßÕí ÜÍßAá¢.

Ø¢ÏáµíÄÎÞÏß ®¿áJ ÍÕÈ ÕÞÏíÉÏáæ¿ ÉÜßÖ ÄáÜcÎÞÏß ÍÞøcÏíAᢠÍVJÞÕßÈᢠ¥Õøáæ¿ ÈßµáÄß ÕøáÎÞÈJßW ÈßKᢠµßÝßÕí çÄ¿Þ¢.

¦ÆÞÏ ÈßµáÄß ÈßÏ΢, ÕµáMí 80 Øß ¥ÈáØøß‚á ÕÞÏíÉÏáæ¿ ÎáÄW Äßøß‚¿ÕßÈá ÄáÜcÄψ ÎÞÈÆm¢. ¦øáæ¿ ÕøáÎÞÈJßW ÈßKÞçÃÞ ÎáÄW Äßøß‚¿‚Äí ¥ÕVAá ÎÞdÄÎÞÃí ¨ µßÝßÕßæa ¦ÈáµâÜc¢. ÕÞÏíÉÏáæ¿ Äßøß‚¿ÕßÈá ÉáùæÎ ØíxÞ¢Éá ÁcâGß, ù¼ßØíçd¿×X Ëà, Îxá æºÜÕáµZ ÎáÄÜÞÏÕ µâ¿ß 80 Øß dɵÞøÎáU µßÝßÕßæa ÉøßÇßÏÞÏ ²øá Üf¢ øâÉ Õæø çÈ¿Þ¢. ®KÞW, ¥xµáx ÉÃß, çÎÞ¿ßÉß¿ßMßAW, Õà¿ßæa ÕÜáM¢ µâGW ÎáÄÜÞÏÕÏíAá çÕIß ®¿áAáK ÕÞÏíÉ Õà¿ßæa ÉÃß ÉâVJßÏÞÏß ®KÄßæa ØÞfcÉdÄ¢ (µ¢ƒà×X ØVGßËßAxí) µßGßÏÄßÈá çÖ×ÎÞÃí ®¿áJæÄCßW ¥Äßæa Äßøß‚¿ÕßÈí 80 Øß dɵÞøÎáU µßÝßÕí µßGáµÏ߈. ³çøÞ ÕV×ÕᢠÕÞÏíÉÏáæ¿ ÎáÄÜßçÜAá Äßøß‚¿ÏíAáK ÄáµÏíAá ÉøÎÞÕÇß ²øá Üf¢ øâÉ Õæø æÎÞJ¢ ÕøáÎÞÈJßW ÈßKá øIá çÉVAᢠµßÝßÕí çÈ¿Þ¢.

ÕµáMí 80 Øß dɵÞø¢ ¥ÈáÕÆß‚ßøßAáK Îxá µßÝßÕáµZ ©ZæMæ¿ÏÞÃßÄí.
¥ÄáçÉÞæÜ ÍÞøcÏáæ¿çÏÞ ÎA{áæ¿çÏÞ çÉøßW ®¿áJ ÕÞÏíÉ æµÞIá ÉÃßÄ Õà¿ßæa ÕøáÎÞÈ¢ ÍVJÞÕßæa ÕøáÎÞÈçJÞæ¿ÞMÎÞÃá çºVAáKæÄCßW (ÐÌß¹í) ÍVJÞÕßÈá ÉÜßÖÏáæ¿ÏᢠÎáÄW Äßøß‚¿ÕßæaÏᢠµßÝßÕí ÜÍßAá¢.
(courtesy:manoramaonline.com)
Post a Comment

Dear friend,

I would like to let you know about a web-site that I recently found to make big income online.

It works all around the clock, and for not just days or weeks, but for months and months, making you huge of revenue.
$0.00 invest - earn $80.00 daily.
It's real and easy way to make cash in in Internet.

Open the link below to learn more:

Best regards,
Blogger

Congratulations!! Online shopping store by an indian company.

Join Buxvertise, India’s leading auction portal. With buxvertise you can get in just a few real money.

Click the following link to get started:

Happy Bidding

Online opportunities ! just join and taken work do straightly and earn money. just visit and try ; join !

Freelancer.com is the largest micro-outsourcing site in the world, with over 1 million registered professionals ready to bid on your jobs and produce high quality work quickly and to budget. You can outsource anything, whether it be web design, graphic design, marketing or sales. The average job is under $200 which makes it very affordable for SMEs. Turbocharge your business today!

Alternately looking for work? We have the largest network of employers ready to hire just about any skill set.

feroze has also sent you a special coupon code which will give you *100 bonus points* when you sign up!

This code is MYFRIEND which you can use at the end of the signup process when asked for a redemption code.

Follow this link now to sign up:
http://www.freelancer.com

468x60

free web site traffic and promotion


Yahoo Malayalam News !

Begin PayPal Logo -->Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

MarketWatch.com - Top Stories