Ind disable
Earn money by net! various opportunities! Introducing sites/blogs here. Anybody can join by these sites and while getting time do to work by paid survey, Blog add publishing, hit submitting, affiliate marketing etc; who need some income by net by month by his/her spare time ! they can join !! So, who would like these type opportunity; he/she can do!!! Because, The co. policy /terms FAQ must read before join . So try all the best ! Also available here Finance news about India/Kerala in malayalam language and English languages. Careers, Self employment guidance, Stock market tips /useful blogs introducing for u. That's available by "website introduction" labels by click. [സമ്പത്തിനെ പറ്റിയും, സമ്പന്നൻ മാരെ പറ്റിയും ഇവിടെ നിങ്ങള്ക്ക് വായിക്കാം. സാമ്പത്തിക വാർത്തകൾ, മണി മാറ്റെര്സ് , ഓഹരി, ഷെയർ, മാർക്കറ്റ്‌, മ്യുച്ചാൽ ഫണ്ട്‌, മുതലായ വിവരങ്ങളുടെ സൈറ്റ് കളും ഇവിടെ നിങ്ങള്ക്ക് ഉപകര പെടുന്നവയാണ്. പോസ്റ്റുകള്‍ വലുതായി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി , മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്യൂ . ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ താഴേക്ക്‌ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി സ്ക്രോല്‍ ചെയ്യുക.- Blog post can read by scroll mouse below ] " The blog is for information only. There is no warranty, express or implied. Our motto is to save your time in searching these types of paying websites on Internet. We have no responsibility whatsoever in all respect. Many programs change their terms occasionally so you should read the FAQ's, terms and details before signing up for each program. The blogger already joined here is saying websites that's sites are introducing you ! "

FONT PROBLEM ?

Cannot read this blog then please download the attachments font folder and add it your PC . മലയാളം വായിക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ലേ ? എങ്കില്‍ ഈ ഫോണ്ട് പായ്ക്ക് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ ; Manorama font കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയൂ, സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ > കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍> ഫോണ്ട്സ് > പേസ്റ്റ് ഈ രൂപത്തില്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Friday, July 13, 2012

ഇനി സോളാര്‍ എ ടി എമ്മും !!

®¿ß®NßW ÈßKá Éâ ÉßXÕÜßAáçOÞZ µùaáçÉÞÏß Éâ æÎ×àÈßçÜAáÄæK Äßøß‚áçÉÞÏ ¥ÈáÍÕ¢ ÉÜVAᢠ©IÞÏßGáIÞµÞ¢.  æºææK ¦ØíÅÞÈÎÞÏ æÕÞV濵íØí ®K µOÈß ÉáùJßùAßÏ d·Þ¢æ¿ÜïV ®K ®¿ß®¢ ²øßAÜᢠ§BæÈ ºÄßAßÜï. µÞøâ §Õøáç¿Äí ØìçøÞV¼JßW dÉÕVJßAáK ®¿ß®Náµ{ÞÃí. ææÕÆcáÄß ®JÞJ ²xæMG dÉçÆÖBæ{ ©çgÖß‚ÞÃí µOÈß çØÞ{ÞV ®¿ß®¢ øâÉæM¿áJßÏßøßAáKÄí. ÎÞdÄÎÜï, ææÕÆcáÄß ©ÉçÏÞ·JßW ÉßÖáAÈÞÏ ¨ ®¿ß®NßÈí ØÞÇÞøà ®¿ß®NáµZ dÉÕVJßAáKÄßÈí ¦ÕÖcÎÞÏ ææÕÆcáÄßÏáæ¿ ÉJßæÜÞçK ¦ÕÖcÎáUâ.øÞ¼cæJ 19 ÌÞCáµZ §çMÞZ §Õøáæ¿ ®¿ß®¢ d·ÞÎàà çζÜÏßW ©ÉçÏÞ·ßAáKáIí.
çµø{JßW ¦ÜMáÝ ¼ßÜïÞ ØÙµøà ÌÞCᢠ§JøJßÜáU ÈÞÜí ®¿ß®NáµZ ØíÅÞÉß‚ßGáIí. ¦ùí ®¿ß®NáµZµâ¿ß ææÕµÞæÄ ØíÅÞÉßAÞX ÉiÄßÏáIí. ÄãÖâV ¦ØíÅÞÈÎÞÏ µÞJÜßµí ØßùßÏX ÌÞCᢠ§JøJßÜáU ¥OçÄÞ{¢ ®¿ß®NáµZ ØííÅÞÉßAÞX ¦çÜÞºßAáKá.æºææK °°¿ßÏßW ÈßKá ÉÀÈ¢ ÉâVJßÏÞAß ÉáùJßùBßÏ Õß¼Ïí ÌÞÌá, ÜfíÎß ÈÞøÞÏÃX, µHX ®KßÕøÞÃí ®¿ß®¢ øâɵWÉÈ æºÏíÄÄí. ÕßÕßÇ µÞÜÞÕØíŵ{ßW Éâ¼c¢ ÎáÄW 50 Áßd·ß æØW×cØí ÕæøÏáU ÄÞÉÈßܵ{ßW ®ÏVAIà×X Ø¢ÕßÇÞÈ¢ çÉÞÜᢠ§ÜïÞæÄ dÉÕVJßAáæÎKÄÞÃí ¨ ®¿ß®Náµ{áæ¿ ÎæxÞøá ¦µV×â. çØÞ{ÞV ®¿ß®NáµZAÞÏß ¦æµ ²øáçAIÄí ÄÃÜáÕàÝÞæÄ çØÞ{ÞV ÉÞÈÜáµZ ©ùMßAÞÈáU ØíÅÜ¢ ÎÞdÄÎÞÃí. Øíçxxí ÌÞCí ³Ëí §Lc §JøJßÜáU 300 ®¿ß®NáµZ ÕÞBÞX ÄàøáÎÞÈæοáJÄÞÏß ¥ùßÏáKá.

d·ÞÎàà çζÜÏßW ÌÞCß¹í ØÞÇcĵæ{JßAáµÏᢠ²M¢ ªV¼¢ ÜÞÍßAáµÏᢠ溇áK µæIJÜßÈí ²çGæù øÞ¼cÞLø ÉáøØíµÞøB{ᢠ§ÕæøçJ¿ßæÏJß. ææÕÆcáÄßæÏJÞJ µád·ÞÎB{ßçÜAá ÎÞdÄÎÜï §çMÞZ §Jø¢ ®¿ß®¢ ØíÅÞÉßAÞX ÌÞCáµZ ÄÞWÉøcæM¿áKÄí. ÕßµØßÄ øÞ×íd¿BZ ªV¼ ©ÉçÏÞ·JßæÜ ÜÞÍÕᢠÉøßØíÅßÄß ØìÙãÆØbÍÞÕÕᢠÎÈTßÜÞAß çØÞ{ÞV ®¿ß®NáµZ ÕcÞÉßMßAÞX ÉiÄßµ{áÎÞÏß ØÎàÉßAáKáæIKí æÕÞV濵íØí çÎÇÞÕßµZ ÉùÏáKá. øÞ¼cÞLø ÌÞCáµ{áæ¿ÏᢠdÖiÞçµdwÎÞÏçÄÞæ¿ æºææK µOÈßÏáæ¿ ®¿ß®¢ çÜÞµJßæa ®ÜïÞ çµÞÃßÜᢠæºæKJáæÎKí ©ùMÞÏß.


Earn upto Rs. 9,000 monthly by reading Emails. Join now!
Post a Comment

Dear friend,

I would like to let you know about a web-site that I recently found to make big income online.

It works all around the clock, and for not just days or weeks, but for months and months, making you huge of revenue.
$0.00 invest - earn $80.00 daily.
It's real and easy way to make cash in in Internet.

Open the link below to learn more:

Best regards,
Blogger

Congratulations!! Online shopping store by an indian company.

Join Buxvertise, India’s leading auction portal. With buxvertise you can get in just a few real money.

Click the following link to get started:

Happy Bidding

Online opportunities ! just join and taken work do straightly and earn money. just visit and try ; join !

Freelancer.com is the largest micro-outsourcing site in the world, with over 1 million registered professionals ready to bid on your jobs and produce high quality work quickly and to budget. You can outsource anything, whether it be web design, graphic design, marketing or sales. The average job is under $200 which makes it very affordable for SMEs. Turbocharge your business today!

Alternately looking for work? We have the largest network of employers ready to hire just about any skill set.

feroze has also sent you a special coupon code which will give you *100 bonus points* when you sign up!

This code is MYFRIEND which you can use at the end of the signup process when asked for a redemption code.

Follow this link now to sign up:
http://www.freelancer.com

468x60

free web site traffic and promotion


Yahoo Malayalam News !

Begin PayPal Logo -->Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.