Ind disable
Earn money by net! various opportunities! Introducing sites/blogs here. Anybody can join by these sites and while getting time do to work by paid survey, Blog add publishing, hit submitting, affiliate marketing etc; who need some income by net by month by his/her spare time ! they can join !! So, who would like these type opportunity; he/she can do!!! Because, The co. policy /terms FAQ must read before join . So try all the best ! Also available here Finance news about India/Kerala in malayalam language and English languages. Careers, Self employment guidance, Stock market tips /useful blogs introducing for u. That's available by "website introduction" labels by click. [സമ്പത്തിനെ പറ്റിയും, സമ്പന്നൻ മാരെ പറ്റിയും ഇവിടെ നിങ്ങള്ക്ക് വായിക്കാം. സാമ്പത്തിക വാർത്തകൾ, മണി മാറ്റെര്സ് , ഓഹരി, ഷെയർ, മാർക്കറ്റ്‌, മ്യുച്ചാൽ ഫണ്ട്‌, മുതലായ വിവരങ്ങളുടെ സൈറ്റ് കളും ഇവിടെ നിങ്ങള്ക്ക് ഉപകര പെടുന്നവയാണ്. പോസ്റ്റുകള്‍ വലുതായി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി , മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്യൂ . ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ താഴേക്ക്‌ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി സ്ക്രോല്‍ ചെയ്യുക.- Blog post can read by scroll mouse below ] " The blog is for information only. There is no warranty, express or implied. Our motto is to save your time in searching these types of paying websites on Internet. We have no responsibility whatsoever in all respect. Many programs change their terms occasionally so you should read the FAQ's, terms and details before signing up for each program. The blogger already joined here is saying websites that's sites are introducing you ! "

FONT PROBLEM ?

Cannot read this blog then please download the attachments font folder and add it your PC . മലയാളം വായിക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ലേ ? എങ്കില്‍ ഈ ഫോണ്ട് പായ്ക്ക് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ ; Manorama font കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയൂ, സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ > കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍> ഫോണ്ട്സ് > പേസ്റ്റ് ഈ രൂപത്തില്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Thursday, February 02, 2012

12000 കോടിയുടെ കള്ളാ നോട്ടു ; (മിഡ്‌ ഇന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ )

çÆÖàÏ ¥çÈb×à ¯¼XØß (®X°®) ²øáÕV×¢ ÎáXÉá ÕßÕßÇ Ø¢ØíÅÞÈB{ßW È¿JßÏ øÙØc ØVçÕdɵÞø¢ øÞ¼cJí 8,000 ÎáÄW 10,000 çµÞ¿ß øâÉÏáæ¿ Õæø ÕcÞ¼ µùXØß ÕßÄøÃJßW ©Ií. §çMÞÝÄá 12,000 çµÞ¿ß ÕæøÏÞÏßøßAáKá. ÉÞAßØíÅÞæa ÏÅÞV@ µùXØß ¥‚¿ßAáK dÉØáµ{ßW çÉÞÜᢠ500, 1000 øâɵ{áæ¿ ÕcÞ¼ §LcX µùXØß ¥‚¿ßAáKÄÞÏß ®Xæ®® µæIJß.  ¥çÇÞçÜÞµ ÄÜÕX ÆÞÕâÆí §dÌÞÙßÎßæa Áß µOÈßÏáæ¿ µÞVÎßµÄbJßW ÕßÎÞÈJÞÕ{BZ ÕÝßÏᢠµMÜßW µæIÏíÈV ÕÝßÏᢠÕcÞ¼X §LcÏßæÜJáKá.

ÆáÌÞÏí ¦Øí@ÞÈÎÞAßÏ §ì µUçÈÞGí ÎÞËßÏ µæIJßÏ §LcÏßæÜ ØáøfßÄ µ¿Já çµdwB{ßW èÙÆøÞÌÞÆí, ÌÞ¢±âV ÕßÎÞÈJÞÕ{BZæAÞM¢ ÄßøáÕÈLÉáø¢, çµÞÝßçAÞ¿í ÕßÎÞÈJÞÕ{B{ᢠæµÞ‚ß ÄáùÎá~Õᢠ©ZæMGßøßAáKá.

§LcÏáæ¿ ØOÆí ÕcÕØíÅæÏ ¥GßÎùßAÞX ÜfcÎßGßøßAáK Èß·âÂ- dÉÕVJÈæJAáùß‚í ¥çÈb×â §KáÎáÄW.
 
µUçÈÞGÞdµÎâ!
ÄÏÞùÞAßÏÄí: ¼ß.ÕßçÈÞÆí (
(മലയാള മനോരമയോടു കടപ്പാട്; ))

'ÌæÁ ØÞÌí Õß{ßçMøÜï; ²øá ÄØíÄßµÏÞÃí !
 
ÇÞAÏßæÜÏᢠµÀíÎmáÕßæÜÏᢠÉÞAßØíÅÞX èÙANß×Èáµ{ßæÜ ©çÆcÞ·ØíÅV ÕÝß §LcÏßçÜAá ÕcÞɵÎÞÏß ÕcÞ¼ §LcX µùXØß µ¿JáKÄÞÏß ®Xæ®® µæIJß. §LcÏáæ¿ ØÞOJßµ ÍdÆÄ ÄµVAÞÈᢠÄàdÕÕÞÆ dÉÕVJÈBZAí ¦A¢µâGÞÈᢠÕßçÆÖ øÞ¼cB{ßæÜ ÉÞAí ÈÏÄdL ©çÆcÞ·ØíÅæø ©ÉçÏÞ·ßAáKÄÞÏß çµdw øÙØcÞçÈb×à ¯¼XØßµZ ÄÏÞùÞAßÏ ùßçMÞVGßW æÕ{ßæM¿áKá. çùÞ, °Ìß, ®X°® ®Kà ¯¼XØßµ{ÞÃá ùßçMÞVGí ÄÏÞùÞAßÏÄí. ÉÞAßØíÅÞÈßW ¥‚¿ß‚ ÕcÞ¼ §LcX µùXØß èºÈ ÕÝßÏᢠµ¿JáKáæIK ÉáÄßÏ ÕßÕøÕᢠùßçMÞVGßÜáIí.

çÈMÞ{ßæÜÏᢠ̢±çÆÖßæÜÏᢠÉÞAí èÙANß×X ©çÆcÞ·ØíÅøßW ºßÜV µùÞ‚ßÏßW ÈßKÞÃá ÕcÞ¼ §LcX µùXØß µÀíÎmáÕßÜᢠÇÞAÏßÜáæÎJßAáKÄí. ÈÏÄdL ©çÆcÞ·ØíÅV ¦ÏÄßÈÞW §Õøáæ¿ ÌÞç·¼áµZ ÉøßçÖÞÇßAÞæÄÏÞÃá ÕßÎÞÈJÞÕ{JßÜâæ¿ ÉáùJáÕß¿áKÄí. µùÞ‚ßÏßæÜ èÙ æصcâøßxß dÉØßW ¥‚¿ßAáK ÕcÞ¼ çÈÞGáµ{ÞÃí §JøJßW µ¿JáKæÄKá çÆÖàÏ ¥çÈb×à ¯¼XØßÏßæÜ ©KÄV ÉùEá.

Ì¢±çÆÖßW  ®JßAáK ÕcÞ¼ µùXØß §¿ÈßÜAÞV ÕÝß §Lc _ Ì¢±çÆÖí ¥ÄßVJß d·ÞÎB{ßæÜJßAá¢. ¥Õßæ¿ ÈßKí 20 ÕÏTí ÄßµÏÞJ ɇXÎÞøáæ¿ èµÏßW ÕcÞ¼ µùXØß ÕßÕßÇ §LcX Ø¢ØíÅÞÈB{ßW ®JßAáKá. ÇÞAÏßæÜÏᢠµÀíÎmáÕßæÜÏᢠÉÞAí èÙANß×æa ´çÆcÞ·ßµ ÕÞÙÈBZ çÉÞÜᢠ¥ÄßVJß d·ÞÎB{ßW ÕcÞ¼ µùXØß ®JßAÞX ©ÉçÏÞ·ßAáKáæÕKÞÃí §LcX ¯¼XØßµZAá ÜÍß‚ ÕßÕø¢. æµÞ{¢çÌÞÏᢠ¨ Öã¢~ÜÏßÜáIí.

ÇÞAÏßæÜÏᢠµÀíÎmáÕßæÜÏᢠÉÞAí èÙANß×ÈßW ÕcÞ¼ §LcX µùXØß È¿JÞÈÞÏß ÎÞdÄ¢ ºßÜ ©çÆcÞ·ØíÅæø ÈßÏÎß‚ßGáæIKᢠ§LcX øÙØcÞçÈb×à ¯¼XØßµZ µæIJßÏßGáIí. §JøAÞV ØíÅßøÎÞÏß ÉÞAßØíÅÞÈßçÜAí ÏÞdÄæºÏíÄá οBá¢. ¨ ©çÆcÞ·ØíÅøáæ¿ çÉøáµ{ᢠ®dÄ dÉÞÕÖc¢ µÝßE ÕV×¢ ÏÞdÄæºÏíÄá ®KÄßæa ÕßÖÆÞ¢ÖÕᢠÜÍß‚ßGáæIKí ©KÄ ®X°® ©çÆcÞ·ØíÅX ÉùEá. µÝßE ¥FáÕV×æJ §aÜß¼XØí ùßçMÞVGáµZ ØÎÞÙøß‚á ÉÞAí ºÞøØ¢¸¿ÈÏÞÏ °®Øí°ÏßæÜÏᢠÉÞAí èÙANß×ÈßæÜÏᢠ11 ©çÆcÞ·ØíÅøáæ¿ ÉCí ®X°® ÕcµíÄÎÞÏß Äßøß‚ùßEßGáIí.

ÕcÞ¼ §LcX µùXØßÏáæ¿ øÞ¼cÞLø ùÞAxßæÈ ÈßÏdLßAáKÄí §ÕøÞÃí. 28 ÕßçÆÖ øÞ¼cB{ßW ¨ Ø¢¸JßÈá çÕçøÞGÎáIí. ÕcÞ¼ µùXØß ÕßÄøÃJßÈá ÉÞAßØíÅÞX ºáÎÄÜæM¿áJßÏßGáU ´çÆcÞ·ßµ Ø¢¸JÜÕX ÌæÁ ØÞÌí ®K ¥ÉøÈÞÎJßÜÞÃí ¨ Ø¢¸JßÈß¿ÏßW ¥ùßÏæM¿áKÄí. °®Øí°ÏßæÜ ²øá ©çÆcÞ·ØíÅÈÞÏßøßAᢠ®çMÞÝᢠ¨ ÄØíÄßµÏßæÜKá ùßçMÞVGßW ÉùÏáKá.

ÉÞAßØíÅÞæa ´çÆcÞ·ßµ ÉßLáÃÏ߈ÞæÄ ¥Õßæ¿ ÈßKá ÕcÞ¼ µùXØß µ¿Jí ©IÞÕßæˆKÄßÈá ÎæxÞøá æÄ{ßÕáµâ¿ß §LcX øÙØcÞçÈb×à ¯¼XØßµZ ÈßøJáKá. ÉÞAßØíÅÞÈßæÜ ÕßÎÞÈJÞÕ{B{ßW ÈßKí ²øßAW çÉÞÜᢠÕcÞ¼ §LcX µùXØß Éß¿ßAæMG߈. ¥çÄØÎÏ¢ ÕßÕßÇ ¥ÏWøÞ¼cB{ßW ®JáK ÉÞAí ÕßÎÞÈJßæÜ ºøAáµ{ßW ÕcÞ¼ µùXØß µ¿JÞX dÖÎß‚Äá µÝßE ÕV×B{ßW Éß¿ßAæMGßGáIí. Éß¿ßAæMG 36% çµØáµ{ᢠÉÞAßØíÅÞÈßW ÈßKá µáùßÏùÞÏß ¥Ï‚ ºøAáµ{ßW ²{ßMß‚ µùXØßµ{ÞÃí.

ÉÞAí ¥‚áµâ¿B{ßW ÉßùAáK §LcX øâÉ
 
§LcÏßW ®ˆÞÏß¿JᢠÕßÄøâ 溇áKÄí ²çø ÈßÜÕÞøJßW ¥‚¿ß‚ ÕcÞ¼ µùXØß. ÏÅÞVÅ §LcX µùXØßæÏ æÕˆáK ¦ÏßøJßæaÏᢠ¥EâùßæaÏᢠçÈÞGáµZ. §ì ÕcÞ¼X ¥‚¿ßAáKÄá ÉÞAßØíÅÞæa ÏÅÞV@ µùXØß ¥‚¿ßAáK èÙ æصcâøßxß dÉØáµ{ßÜÞæÃKí §LcX ¥çÈb×à ¯¼XØßµZ. ÜçÙÞV, æÉ×ÞÕV, µbx, µùÞ‚ß ®KßÕß¿B{ßæÜ dÉØáµ{ßÜÞÃí ¥‚¿ß. ÉÞAßØíÅÞæa ÏÅÞV@ µùXØß ¥‚¿ßAÞX ©ÉçÏÞ·ßAáK ¥çÄ ØÞdwÄÏáU µ¿ÜÞØßÜÞÃá ÕcÞ¼ §LcX µùXØß ¥‚¿ßAáKÄí; ¥çÄ Î×ßÏá¢.

µÝßE ÕV×¢ çµø{JßæÜ æȇÞxßXµøÏßW Éß¿ß‚ Õc¼ µùXØßÏáæ¿ ØÞ¢ÉßZ ÉøßçÖÞÇß‚çMÞZ çÉÞÜᢠ¥AÞøc¢ ÕcµíÄÎÞæÏKí ®X°® ÕãJBZ ºâIßAÞÃßAáKá. §AâGJßW µbxÏßæÜ dÉØßW ¥‚¿ßAáK ÕcÞ¼ÈÞÃçdÄ ¯xÕᢠÎßµ‚Äí.

µÝßE ÕV×¢ Îá¢èÌ çµÞ¿ÄßÏßW ØÎVMß‚ ÕcÞ¼ çÈÞGí çµØßæa µáxÉdÄJßÜᢠ§AÞøc¢ ®X°® ºâIßAÞGßÏßøáKá. ¦VAᢠ®{áMJßW 溇ÞX µÝßÏÞJdÄ ØÞçCÄßµ ÎßµçÕÞæ¿ÏÞÃí §LcX ÕcÞ¼ çÈÞGáµZ ¥‚¿ß‚ßøßAáKÄí. §Õ ¥‚¿ßAÞX ©ÉçÏÞ·ß‚ßøßAáK ÏdL¢ ØíÅÞÉßAÞX çµÞ¿ßµ{áæ¿ æºÜÕá Õøá¢. ÎÞdÄΈ, ÏÅÞVÅ §LcX µùXØßÏßW ©ÉçÏÞ·ß‚ßøßAáK ÕÞGVÎÞVAí, æصcâøßxß ÈâÜí ®KßÕ çÉÞÜáU ¥ÄßØáøfÞ Ø¢ÕßÇÞÈ¢ ÕcÞ¼ çÈÞGßÜáÎáIí. µùXØß ÈßVÎßAÞX ©ÉçÏÞ·ßAáK §Jø¢ µ¿ÜÞØí ¯æÄCßÜᢠøÞ¼cJßÈá ÎÞdÄçÎ ÕÞBÞX µÝßÏâ _ µáxÉdÄJßW ÉùÏáKá.

ÉÞAí µùXØß ¥‚¿ßAÞX ©ÉçÏÞ·ßAáK µ¿ÜÞØí ÏâçùÞÉcX øÞ¼cB{ßW ÈßKí ¦ÕÖcJßÜÇßµ¢ ÉÞAßØíÅÞX ÕÞBáKÄÞÏß ®X°® §ìÏßæ¿ µæIJßÏßGáIí. §ÕÏÞÃá ÉßKà¿í ÕcÞ¼ §LcX µùXØß ¥‚¿ßAÞX ©ÉçÏÞ·ßAáKÄí.

§µíÌÞW ¶ÞÈÏᢠÎxá ºßÜøá¢
 
§µíÌÞW ¶ÞÈ _ §aÜß¼XØí ÌcâçùÞÏáæ¿ ùßçMÞVGí dɵÞøÎÞæÃCßW ²ÞçøÞ ÕV×Õᢠ1600 çµÞ¿ß øâÉÏáæ¿ µUçÈÞGí §LcÏßW ®JßAáKÄí §ÏÞ{ÞÃí. ØíçÉÞYØV ÉÞAí ºÞøØ¢¸¿ÈÏÞÏ æ®®Øíæ®. ÜçÙÞùßW µ¿ È¿JáK ~ÞÈ ÎáØÞËV È·V ØbçÆÖßÏÞÃí. µùÞ‚ßÏßW ÈßKá ºÞwíÈߺìAßçÜAí ®K ÎGßW ºøAᵿJßæa ÎùÕßÜÞÃí §ÏÞZ ÕcÞ¼ çÈÞGáµZ ÁWÙßÏßæÜJßAáKÄí.

ÉâFí ÕÝß çùÞÁí ÎÞV·Õᢠæd¿ÏßÈßÜᢠ§LcÏßçÜAá ºøæAJßAáK ÉÞAßØíÅÞX ÕcÞÉÞøßµ{áÎÞÏß §ÏÞZAí ¥¿áJ ÌtÎÞÃí. §Õøáæ¿ ºøAá æµGáµZAáUßÜÞÃá ÕcÞ¼ µùXØß §LcÏßæÜJßAáKÄí. 2010 ¼ÈáÕøßÏßÜᢠ²µíç¿ÞÌùßÜᢠÁWÙß æÉÞÜàØí Éß¿ß‚ ÕcÞ¼ çÈÞGáµ{áæ¿ ¥çÈb×â ÜçÙÞùßæÜ ~ÞÈÏáæ¿ µ¿ÏßÜÞÃí ¥ÕØÞÈß‚Äí. ¦æ{ Éß¿ßAÞX µÝßEßGßÜï.

§çMÞZ ÁWÙßÏßW ÎâKá çµÞ¿ßÏáæ¿ ÕcÞ¼ µùXØß ®Jß‚ÄßÈá Éß¿ßÏßÜÞÏ ÏÞAâÌí ¥Üß, ·áÜÞ¢ ÎáÙNÆí ®KßÕæø çºÞÆc¢æºÏíÄçMÞÝᢠ §µíÌÞW ¶ÞÈÏáæ¿ ÉCá æÄ{ßEá. ÉÞAßØíÅÞÈßW ÈßKí §LcÏßçÜAá µÏxáÎÄß æºÏíÄ ÄáÃßæAGáµZAß¿ÏßÜÞÃá ÕcÞ¼ µùXØß µ¿JßÏÄí.

ÕcÞ¼ µùXØß ²{ßMß‚ßøáK æÉGßµ{áæ¿ ÉáùJá ÉÞAßØíÅÞÈßæÜ ÈÞÜá 濵íØíèxW Î߈áµ{áæ¿ çÉøáIÞÏßøáKá. µÖíÎàøßW ÄàdÕÕÞÆ dÉÕVJÈJßÈá ÕßÈßçÏÞ·ßAÞX ÉÞAí ºÞøØ¢¸ÈÏÞÏ °®Øí° ÕÝßÏÞÃá µUçÈÞGí ~ÞÈÏáæ¿ µ‡ßæÜJßÏæÄKᢠçÆÖàÏ ¥çÈb×à ¯¼XØßµZAá ÕßÕø¢ ÜÍß‚ßGáIí.

®ÜïÞ¢ ÈßÏdLßAáK Áß µOÈß
 
ÕcÞ¼ §LcX µùXØß ²çGæù ÕÝßµ{ßÜâæ¿ ®JáKáæICßÜᢠÆÞÕâÆí §dÌÞÙߢ ÄæKÏÞÃí §Äßæa øÞ¼cÞLø §¿ÉÞ¿áµZ ÈßÏdLßAáKæÄKÞÃá øÙØcÞçÈb×à ¯¼XØßµZAá ÜÍß‚ ÕßÕø¢. §ÄᢠØíçÉÞYØV 溇áKÄí æ®®Øíæ® ÄæK. 70% µUçÈÞGí µ¿JᢠÁß µOÈß ÕÝßÏÞÃí.

ÉÞAßØíÅÞÈßW ÈßKá ÆáÌÞÏßæÜJß‚í ¥Õßæ¿ ÈßKá ÕßÎÞÈÎÞV·¢ ÕßÕßÇ øÞ¼cB{ßÜâæ¿ §LcÏßæÜ ÕßÕßÇ ÕßÎÞÈJÞÕ{B{ßW æµÞIáÕøáKá.  ÕßçÆÖ øÞ¼cB{ßW ÈßKá µæIÏíÈùáµZ ÕÝß æµÞ‚ß ¥¿AÎáU ÄáùÎá~B{ßÜâæ¿ÏᢠµUçÈÞGí ®JáKá. 500, 1000 ®Kà §LcX µùXØßÏáæ¿ ÕcÞ¼X ÎÞdÄÎÞÃá Áß µOÈß èµµÞøc¢ 溇áKÄí.

ÆáÌÞÏí ¦Ãí §Õøáæ¿ dÉÇÞÈ ÄÞÕ{¢. ÄÞÏíÜXÁᢠçÙÞçCÞBᢠ̢±çÆÖᢠÆÞÕâÆßÈá ÖµíÄÎÞÏ çÕçøÞGÎáU øÞ¼cÎÞÃí. ÆÞÕâÆí Ø¢¸JßæÜ ¥ËíÄÞÌí ̵íÄß ®KÏÞ{ÞÃá ÄÞÏíÜXÁßæÜ ³Mçù×X ÈßÏdLßAáKÄí. µÝßE ²øá ÉÄßxÞIÞÏß §ÏÞZ §Õßæ¿ ÕcÞ¼ µùXØßÏáæ¿ µ¿JßÈá ºáAÞXÉß¿ßAáKáæIKá çùÞ µæIJß.

°®Øí°Ïáæ¿ ©KÄøÞÏ çμV ¥Üß, ¥V×ÞÆí ~ÞX ®KßÕøáæ¿ ØÙÞÏçJÞæ¿ÏÞÃá ÄÞÏíÜXÁßæÜ Áß µOÈßÏáæ¿ ³Mçù×X. çÈøçJ Áß µOÈßÏáæ¿ ÜÙøß µ¿Jßæa ºáÎÄÜÏÞÏßøáKá ¥ËíÄÞÌßÈí. §çMÞZ µâ¿áÄW ÕøáÎÞÈ¢ ÕcÞ¼ µùXØß §¿ÉÞ¿ßÜÞæÃKá µæIJßÏÄßÈÞÜÞÃá ÌßØßÈØí ø¢·¢ ÎÞùßÏÄí. ÉIá ÜÙøßÎøáKá µ¿JßÈí ©ÉçÏÞ·ß‚ßøáK ¥çÄ ùâGÞÃí §çMÞZ ÕcÞ¼ µùXØß µ¿JÞÈᢠ§ÕV ©ÉçÏÞ·ßAáKÄí.

§LcX ØáøfÞ ¯¼XØßµ{áæ¿ µHáæÕGßAÞX ÄÞÏíÜXÁßW çÉÞÜᢠÕcÞ¼ §LcX µùXØß ¥‚¿ßAáKáçIÞæÏKí ¥çÈb×à ¯¼XØßµZ Ø¢ÖÏßAáKá. §Äá Ø¢Ìtß‚á çµdw §aÜß¼XØí ÌcâçùÞ çÖ~øß‚ ÕßÕøBZ ØßÌß°, ®X°® ¥¿AÎáU ¥çÈb×à ¯¼XØßµZAá èµÎÞùßÏßGáIí.
(മലയാള മനോരമയോടു കടപ്പാട്; ))
Post a Comment

Dear friend,

I would like to let you know about a web-site that I recently found to make big income online.

It works all around the clock, and for not just days or weeks, but for months and months, making you huge of revenue.
$0.00 invest - earn $80.00 daily.
It's real and easy way to make cash in in Internet.

Open the link below to learn more:

Best regards,
Blogger

Congratulations!! Online shopping store by an indian company.

Join Buxvertise, India’s leading auction portal. With buxvertise you can get in just a few real money.

Click the following link to get started:

Happy Bidding

Online opportunities ! just join and taken work do straightly and earn money. just visit and try ; join !

Freelancer.com is the largest micro-outsourcing site in the world, with over 1 million registered professionals ready to bid on your jobs and produce high quality work quickly and to budget. You can outsource anything, whether it be web design, graphic design, marketing or sales. The average job is under $200 which makes it very affordable for SMEs. Turbocharge your business today!

Alternately looking for work? We have the largest network of employers ready to hire just about any skill set.

feroze has also sent you a special coupon code which will give you *100 bonus points* when you sign up!

This code is MYFRIEND which you can use at the end of the signup process when asked for a redemption code.

Follow this link now to sign up:
http://www.freelancer.com

468x60

free web site traffic and promotion


Yahoo Malayalam News !

Begin PayPal Logo -->Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

MarketWatch.com - Top Stories