Ind disable
Earn money by net! various opportunities! Introducing sites/blogs here. Anybody can join by these sites and while getting time do to work by paid survey, Blog add publishing, hit submitting, affiliate marketing etc; who need some income by net by month by his/her spare time ! they can join !! So, who would like these type opportunity; he/she can do!!! Because, The co. policy /terms FAQ must read before join . So try all the best ! Also available here Finance news about India/Kerala in malayalam language and English languages. Careers, Self employment guidance, Stock market tips /useful blogs introducing for u. That's available by "website introduction" labels by click. [സമ്പത്തിനെ പറ്റിയും, സമ്പന്നൻ മാരെ പറ്റിയും ഇവിടെ നിങ്ങള്ക്ക് വായിക്കാം. സാമ്പത്തിക വാർത്തകൾ, മണി മാറ്റെര്സ് , ഓഹരി, ഷെയർ, മാർക്കറ്റ്‌, മ്യുച്ചാൽ ഫണ്ട്‌, മുതലായ വിവരങ്ങളുടെ സൈറ്റ് കളും ഇവിടെ നിങ്ങള്ക്ക് ഉപകര പെടുന്നവയാണ്. പോസ്റ്റുകള്‍ വലുതായി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി , മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്യൂ . ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ താഴേക്ക്‌ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി സ്ക്രോല്‍ ചെയ്യുക.- Blog post can read by scroll mouse below ] " The blog is for information only. There is no warranty, express or implied. Our motto is to save your time in searching these types of paying websites on Internet. We have no responsibility whatsoever in all respect. Many programs change their terms occasionally so you should read the FAQ's, terms and details before signing up for each program. The blogger already joined here is saying websites that's sites are introducing you ! "

FONT PROBLEM ?

Cannot read this blog then please download the attachments font folder and add it your PC . മലയാളം വായിക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ലേ ? എങ്കില്‍ ഈ ഫോണ്ട് പായ്ക്ക് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ ; Manorama font കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയൂ, സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ > കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍> ഫോണ്ട്സ് > പേസ്റ്റ് ഈ രൂപത്തില്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Thursday, February 02, 2012

ഒറ്റ വര്ഷം കൊണ്ട് കാല്‍ നോട്ടു വിതരണം നാല് മടങ്ങ്‌ !!

µUçÈÞGí ÕßÄøÃJßW ÎáXÕV×æJ ¥çÉfß‚á 400 ÖÄÎÞÈ¢ ÕVÇÈ ©æIKí ´çÆcÞ·ßµÎÞÏß ÄæK ÉùÏáKâ. çµdw ÇÈÎdLÞÜÏJßÈá µàÝßæÜ ËßÈÞX×cW §aÜß¼XØí ÏâÃßxí (®Ëí°Ïá) µÝßE ÎÞØ¢ ØVAÞøßÈá ØÎVMß‚ ùßçMÞVGßÜÞÃí §AÞøc¢ æÕ{ßæM¿áJßÏßøßAáKÄí.

µÝßE ØÞOJßµ ÕV×¢ (2010_11) øÞ¼cJá 423,539 ÕcÞ¼ µùXØß çµØáµ{ÞÃí ¯¼XØß µæIJßÏÄí. §Äßæa ¦æµ ÎâÜc¢ 35 çµÞ¿ß øâÉÏÞÃí. æÉÞÄáçÎ~ÜÞ _ ØbµÞøc ÌÞCáµ{ßW ÜÍßAáK ÕcÞ¼ çÈÞGáµ{áæ¿ µÃAÞÃßÄí. §ÄßÈá ÎáXÉßÜæJ ØÞOJßµ ÕV×¢ 127,781 ÕcÞ¼ çÈÞGí çµØáµ{ÞÃí ®Ëí°Ïá ùßçMÞVGí æºÏíÄÄí. ÌÞCáµZ ÕÝßÏáU ÆáøâÙ ØÞOJßµ §¿ÉÞ¿áµ{ßÜᢠÄàdÕÕÞÆ dÉÕVJÈBZAá ËIí 溇ÞæÈKá Ø¢ÖÏßAáK §¿ÉÞ¿áµ{ßÜᢠÎáXÕV×æJ ¥çÉfß‚á 300% ÕVÇÈÏáIí. §Jø¢ 37,907 §¿ÉÞ¿áµ{ÞÃá ÕßÕßÇ ÌÞCáµZ ®Ëí°ÏáÕßÈá ùßçMÞVGí æºÏíÄÄí.

500 øâÉÏáæ¿ Õc¼ µùXØßÏÞÃí §LcÏßW µâ¿áÄW ÕßÄøÃJßÜáUæÄKá ùßçMÞVGßW ÉùÏáKá. µæIJßÏ çµØáµ{ßW 61 ÖÄÎÞÈÕᢠ500 øâÉÏáæ¿ çÈÞGáµ{ÞÃí. 1000 øâÉÏáæ¿ ÕcÞ¼ µùXØß çµØáµ{ßÜᢠÎáX ÕV×æJAÞZ ÕVÇÈ ©IÞÏß. ØbµÞøc ÌÞCáµZ ÕÝßÏáU §¿ÉÞ¿áµ{ßÜÞÃá ÕcÞ¼X µâ¿áÄÜᢠdÉÄcfæMGÄí. µáxµãÄcB{áÎÞÏß ÌtæMG ØÞOJßµ §¿ÉÞ¿áµ{ßW ÎáXÕV×æJ ¥çÉfß‚á ÎâKßøGß ÕVÇÈÏáIÞÏß. 2009_10W §Jø¢ 10,067 çµØáµ{ÞÃá ùßçMÞVGí æºÏíÄÄí.

ÌÞCáµZ ÕÝß È¿JáK ÕcÞ¼ µùXØß §¿ÉÞ¿áµ{ᢠÆáøâÙ ØÞOJßµ §¿É޿ᢠÕVÇßAáçOÞZ ²øáµÞøc¢ ÕcµíÄÎÞÃí. §Äßæa ®dÄçÏÞ §øGß ÕcÞ¼ µùXØß §¿ÉÞ¿ÞÃá ÙÕÞÜ ÕÝßÏᢠÄàdÕÕÞÆßµZ ÕÝßÏᢠÎxᢠȿJáKÄí. ¥ÄßÈÞW §AÞøcæΈޢ ¥MçMÞZ ÄæK çÆÖàÏ ¥çÈb×à ¯¼XØß, ØßÌß°, ÈVçµÞVGßµíØí µYçd¿ÞZ ÌcâçùÞ ®KßÕæø ¥ùßÏßAáKáÎáIí _ ùßçMÞVGßW ºâIßAÞGß.

§Lc ®Lá溇á¢?
ÉÞAí ºÞøØ¢¸¿ÈÏÞÏ °®Øí°Ïáæ¿ ²JÞÖçÏÞæ¿ÏÞÃá ÕcÞ¼ §LcX µùXØß ÉÞAßØíÅÞÈßW ¥‚¿ßAáKÄᢠÕßÄøâ 溇áKÄᢠ®Ká æÄ{ßÕáØÙßÄ¢ §LcX øÙØcÞçÈb×à ¯¼XØßµZ µæIJßÏßGáI.í §AÞøc¢ çÆÖàÏ ¥çÈb×à ¯¼XØß çµdw ØVAÞøßæÈ çø~ÞÎâÜ¢ ¥ùßÏß‚ßGáÎáIí. ÉÞAßØíÅÞæa ´çÆcÞ·ßµ µùXØß ¥‚¿ßAÞX ©ÉçÏÞ·ßAáK ¥çÄ µ¿ÜÞØßW ¥çÄ Î×ß ©ÉçÏÞ·ß‚ÞÃí §LcX ÕcÞ¼ µùXØß ¥‚¿ßAáKæÄKÞÃá dÉÇÞÈ µæIJW.

çµdw ØVAÞV §AÞøcJßW ËÜdÉÆÎÞÏß È¿É¿ßæÏ¿áAáKßæˆKÞÃá çÆÖàÏ ¥çÈb×à ¯¼XØßÏáæ¿ ÉøÞÄß. ÕcÞ¼ µùXØßÏᢠÄàdÕÕÞÆ ËIßBᢠĿÏÞÈÞÏß øÞ¼cÞLø ÄÜJßW øâÉàµøßAæMG ËßÈÞX×cW ¦µí×X ¿ÞØíµí çËÞÝíØí ®K Ø¢¸¿ÈÏáæ¿ ÎáKßW ÉÞAßØíÅÞæa ¨ È¿É¿ß æµÞIáÕøáµÏÞÃí ¦Æc¢ æºç‡IÄí. øIÞ¢ ¸GJßW ÉÞAßØíÅÞæÈ ØÞOJßµÎÞÏß ØÙÞÏßAáK çÜÞµ ÌÞCí, °®¢®Ëí çÉÞÜáU Ø¢¸¿ÈÏáæ¿ dÖiÏßW æµÞIáÕøâ. ¥JøJßW çÜÞµJßÈá ÎáKßW ÉÞAßØííÅÞæÈ dÉÄßAâGßÜÞAáµÏÞÃá æºç‡IæÄKí ®X°®Ïáæ¿ ©KÄV ÉùEá. ²¿áÕßÜÞÏß ÕcÞ¼ µùXØßÏáæ¿ øÞ¼cÞLø ÎÞËßÏæÏ µá¿áAÞX §aVçÉÞ{ßæa ØÙÞÏÕᢠçĿâ.

ÉïÞØíxßAßÜÞçÃÞ ÍÞÕß?
ùßØVÕí ÌÞCí ÉÀß‚ ÉÃß ÉÄßæÈGᢠÉÏxßÏßGᢠ²ùß¼ÈÜßæÈ æÕˆáK ÕcÞ¼ÈÞÃá ÉÞAßØíÅÞÈßW ÈßKí ¥‚¿ß‚á ÕøáKÄí. ØáøfÞ ØçCÄB{ßW §¿ÏíAßæ¿ ÎÞx¢ ÕøáJÞùáIí. Éçf, ¥ÄßæÈ æÕˆáK ÕcÞ¼Èᢠ©¿X ø¢·æJJá¢. ¨ æÕˆáÕß{ß çÈøß¿ÞÈÞÃá ƒÞØíxßµí çÈÞGí ®K ¦ÖÏæJAáùß‚á ùßØVÕí ÌÞCí ºßLßAáKÄí.

§ìÏßæ¿ ùßØVÕí ÌÞCßæaÏᢠçÆÖàÏ ¥çÈb×à ¯¼XØßÏáæ¿ÏᢠآÏáµíÄ çÏÞ·JßW øÞ¼cæJ µUçÈÞGí ÕßÄøâ ÍÏÞȵÎÞÏ øàÄßÏßW ÕVÇßAáKÄÞÏß ÌÞCí ¥ÇßµãÄV æÕ{ßæM¿áJßÏßøáKá. Äá¿VKáU ºV‚ÏßW Ø¢øfÞ Ø¢ÕßÇÞÈBZ ©U ƒÞØíxßµí çÈÞGí ®K ¦ÖÏ¢ ¥ÕÄøßMßAæMGá. ÈcâØàÜÞXÁí, çÙÞçCÞ¹í, ÎçÜ×c Äá¿BßÏ øÞ¼cB{ßW §Jø¢ çÈÞGáIí.

¦Æc¢ ÉJáøâÉÏáæ¿ ƒÞØíxßµí çÈÞGí ÉøàfßAáµÏÞÃá Üfc¢. øÞ¼cJá µâ¿áÄW ÕßÄøÃJßÜáUÄí ÉJáøâÉÏáæ¿ çÈÞGáµ{ÞÃí. §Äá Õß¼Ïß‚ÞW ¥XÉOÄßæaÏᢠÈâùßæaÏᢠçÈÞGßÜᢠ§Äá ÉøàfßAÞÈÞÃá ÜfcæÎKí ¥ÇßµãÄV ÉùEá. ®¿ß®¢ µÞVÁí ÎÞÄãµÏßæÜ çÈÞGí §ùAáKÄßæÈAáù߂ᢠ¥ÍßdÉÞÏ¢ ©ÏVKßGáIí.

§LcX µùXØß ¥‚¿ßAÞX ©ÉçÏÞ·ßAáK ØáøfÞ Ø¢ÕßÇÞÈB{áU µ¿ÜÞØí ÕßçÆÖJá ÈßKÞÃá ÕÞBáKÄí. ÏâçùÞÉcX øÞ¼cB{ßæÜ 11 ¥¢·àµãÄ ØíÅÞÉÈB{ßW ÈßKÞÃá µùXØß µ¿ÜÞØí §Lc §ùAáÎÄß æº‡áKÄí. ÉÞAßØíÅÞÈᢠ§çÄ ØíÅÞÉÈB{ßW ÈßKÞÃí ¥Õøáæ¿ µùXØß ¥‚¿ßAÞX µ¿ÜÞØí ÕÞBáKÄí. ¦ÕÖcJßÜÇßµ¢ µ¿ÜÞØí ÕÞBß, ÌÞAß ¥ÕV ÕcÞ¼ §LcX µùXØß ¥‚¿ßAÞÈáU ØÞÇcÄæÏÏÞÃá çÈøßç¿IÄí.

¦ÏßøJßæa ÕcÞ¼X ÎÞùßÏÞW 400 øâÉ ÜÞÍ¢
1000 øâÉÏáæ¿ ÕcÞ¼ çÈÞGí ÎÞùßÏÞW ÎÞùáKÕÈá µßGáKÄí 400 øâÉÏáæ¿ ÏÅÞV@ çÈÞGí. §ÄÞÃá ÕcÞ¼æÈ æÕ{áMßAáK ÌßØßÈØßçÜAí ÏáÕÞAæ{ ¦µV×ßAáKÄí; dÉçÄcµß‚á Ì¢·ÞZ ©ZMæ¿ÏáU ¥ÄßVJß Ø¢ØíÅÞÈB{ßW ©UÕæø.

¯ÄÞÈᢠÎÞØ¢ ÎáXÉá 2.19 ÜfJßæa µUçÈÞGáÎÞÏß Éß¿ßÏßÜÞÏ ÎÞWÁ d·ÞÎJßæÜ Ì¢·Þ{ß ÏáÕÞAæ{ æÉÞÜàØí çºÞÆc¢æºÏíÄçMÞÝÞÃí §AÞøc¢ æÕ{ßæMGÄí. ÎÞZÁÏßæÜ çÎÞV·X ÙáèØX ®K ÕcµíÄßÏÞÃí §ÕVAá µUçÈÞGáµZ ÕßÄøâ æºÏíÄÄí. ÆfßçÃLcX Ø¢ØíÅÞÈB{ßæÜ ¯æÄCßÜᢠùÏßWçÕ Øíçx×ÈßW ¥Fá ÎáÄW ÉJáÜf¢ øâÉÏáæ¿ ÕcÞ¼ çÈÞGí ®JßAá¢.

ÈÞÜáçÉV ÕàÄÎáU øIá Ø¢¸BZ §Äá èµMxá¢. Äá¿VKí ¯æÄCßÜᢠ§¿Jø¢ çÜÞÁí¼ßW ÎáùßæÏ¿áAá¢. µUçÈÞGí µIáÉß¿ßAßæˆKí ©ùMáU æºùßÏ µ¿µ{ßçÜÞ ÎÞVAxßçÜÞ µÏùß ÈâçùÞ §øáKâçùÞ øâÉÏáæ¿ ØÞÇÈ¢ ÕÞBá¢. ®KßGí ¦ÏßøJßæa ÕcÞ¼X ÈWµá¢. ÌÞAß µßGáKÄí ²ùß¼ßÈW. §ÄÞÃá øàÄß. ÉÞùÖÞÜÏßW Éß¿ßµâ¿ßÏ Ø¢¸Jßæa Îáùß ÉøßçÖÞÇß‚çMÞZ §JøJßW ÕÞBßÏ æÉVËc⢠µáMßµZ, ÄáÃßJøBZ ®KßÕ µâGßÏßøßAáµÏÞÏßøáKá.

ÄBZ §ÄßÈá ÎáXÉá ÎâKÞÜá dÉÞÕÖc¢ §JøJßW çµø{JßÜᢠÄÎßÝíÈÞGßÜᢠÌÞ¢±âøáæÎÞæA ÄÞÎØß‚á ÕcÞ¼X ÎÞùßÏÄÞÏß ¥ÕV æÕ{ßæM¿áJß. ²øáÜf¢ øâÉ ÎÞùßÏÞW 60,000 øâÉ Ì¢·Þ{ßæÜ çÎÞV·æa ¥AìIßçÜAí ¥ÏÏíAá¢. Éâ ÄàøáçOÞZ ¥¿áJ æµGá ÕcÞ¼ÈáÎÞÏß ¥ÏÞZ ®Já¢. §BæÈ §Lc ÎáÝáÕX ÕßÄøà Ö㢶ÜÏáIí ¨ Ø¢¸JßÈí.

(മലയാള മനോരമയോടു കടപ്പാട്; )
Post a Comment

Dear friend,

I would like to let you know about a web-site that I recently found to make big income online.

It works all around the clock, and for not just days or weeks, but for months and months, making you huge of revenue.
$0.00 invest - earn $80.00 daily.
It's real and easy way to make cash in in Internet.

Open the link below to learn more:

Best regards,
Blogger

Congratulations!! Online shopping store by an indian company.

Join Buxvertise, India’s leading auction portal. With buxvertise you can get in just a few real money.

Click the following link to get started:

Happy Bidding

Online opportunities ! just join and taken work do straightly and earn money. just visit and try ; join !

Freelancer.com is the largest micro-outsourcing site in the world, with over 1 million registered professionals ready to bid on your jobs and produce high quality work quickly and to budget. You can outsource anything, whether it be web design, graphic design, marketing or sales. The average job is under $200 which makes it very affordable for SMEs. Turbocharge your business today!

Alternately looking for work? We have the largest network of employers ready to hire just about any skill set.

feroze has also sent you a special coupon code which will give you *100 bonus points* when you sign up!

This code is MYFRIEND which you can use at the end of the signup process when asked for a redemption code.

Follow this link now to sign up:
http://www.freelancer.com

468x60

free web site traffic and promotion


Yahoo Malayalam News !

Begin PayPal Logo -->Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.