Ind disable
Earn money by net! various opportunities! Introducing sites/blogs here. Anybody can join by these sites and while getting time do to work by paid survey, Blog add publishing, hit submitting, affiliate marketing etc; who need some income by net by month by his/her spare time ! they can join !! So, who would like these type opportunity; he/she can do!!! Because, The co. policy /terms FAQ must read before join . So try all the best ! Also available here Finance news about India/Kerala in malayalam language and English languages. Careers, Self employment guidance, Stock market tips /useful blogs introducing for u. That's available by "website introduction" labels by click. [സമ്പത്തിനെ പറ്റിയും, സമ്പന്നൻ മാരെ പറ്റിയും ഇവിടെ നിങ്ങള്ക്ക് വായിക്കാം. സാമ്പത്തിക വാർത്തകൾ, മണി മാറ്റെര്സ് , ഓഹരി, ഷെയർ, മാർക്കറ്റ്‌, മ്യുച്ചാൽ ഫണ്ട്‌, മുതലായ വിവരങ്ങളുടെ സൈറ്റ് കളും ഇവിടെ നിങ്ങള്ക്ക് ഉപകര പെടുന്നവയാണ്. പോസ്റ്റുകള്‍ വലുതായി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി , മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്യൂ . ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ താഴേക്ക്‌ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി സ്ക്രോല്‍ ചെയ്യുക.- Blog post can read by scroll mouse below ] " The blog is for information only. There is no warranty, express or implied. Our motto is to save your time in searching these types of paying websites on Internet. We have no responsibility whatsoever in all respect. Many programs change their terms occasionally so you should read the FAQ's, terms and details before signing up for each program. The blogger already joined here is saying websites that's sites are introducing you ! "

FONT PROBLEM ?

Cannot read this blog then please download the attachments font folder and add it your PC . മലയാളം വായിക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ലേ ? എങ്കില്‍ ഈ ഫോണ്ട് പായ്ക്ക് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ ; Manorama font കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയൂ, സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ > കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍> ഫോണ്ട്സ് > പേസ്റ്റ് ഈ രൂപത്തില്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Thursday, February 02, 2012

കേരളം കള്ളാ നോട്ടു കൈമാറ്റത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് !!

¥‚¿ßAáKÄá ÉÞAßØíÅÞÈßW, §LcÏßæÜJáKÄá ÉÜ øÞ¼cBZ ÕÝß, ÕßÄøâ ÈßÏdLßAáKÄá øÞ¼cÞLø ùÞAxí. ®KÞW øÞ¼cJí ¯xÕáÎÇßµ¢ µUçÈÞGí ÕßÄøâ È¿AáK Ø¢ØíÅÞÈB{ßæÜÞKá çµø{ÎÞÃí. ¥ÈcØ¢ØíÅÞÈ æÄÞÝßÜÞ{ßµ{áæ¿ ÄUßAÏxÕᢠ æÉÞÜàØßæa Éß¿ßMá絿áÎÞÃí §ÄßÈá dÉÇÞÈ µÞøâ.

çµdw §AçÃÞÎßµí §aÜß¼XØí ÌcâçùÞ §ìÏßæ¿ ÄÏÞùÞAßÏ ùßçMÞVGí dɵÞø¢ Îxá Ø¢ØíÅÞÈB{ßçÜAá æÄÞÝßW çÄ¿ßçMÞµáK Ì¢·ÞZ, ÌßÙÞV ØbçÆÖßµ{ÞÃá øÞ¼cæJ µUçÈÞGí ÕßÄøÃJßæa ÈÞÜßæÜÞKᢠȿJáKÄí. Ì¢·Þ{ßÜᢠÌßÙÞùßÜáÎáU ÈßøføøᢠÆøßdÆøáÎÞÏ ÏáÕÞA{ÞÃá ùÞAxßæÜ ¥ÕØÞÈ µHßµZ. §JøJßW ÇÞøÞ{¢ çÉV æÄÞÝßW çÄ¿ßæÏJáKÄá çµø{JßÜÞÃí. æµGß¿ÈßVÎÞà çÎ~ÜÏßÜÞÃí ¯æùçMøá¢. ÈÞGßW ÈßKá ÉáùæM¿áçOÞZ §Õøáæ¿ èµÕÖ¢ ²çKÞ øçIÞ Üf¢ øâÉÏáæ¿ ÕcÞ¼ µùXØß æµÞ¿áJáÕß¿á¢.

§Õßæ¿ ®JßÏÞW ÉçJÞ §øáKâçùÞ øâÉÏáæ¿ ÎWØcçÎÞ ÄáÃßçÏÞ ÕÞBß ¦ÏßøJßæa ÕcÞ¼X ÈWµá¢. ÌÞAß µßGáKÄí Ï@ÞV@ §LcX µùXØß. ¥¿áJ ÆßÕØ¢ ÎæxÞøá µ¿ÏßW. §JøJßW ÌÞAßµßGáK Äáµ ÄBæ{ ÕcÞ¼X ¯WÉß‚ ÕcµíÄßÏáæ¿ ¥AìIßW ÈßçfÉßAá¢. 1000 øâÉ ÎÞùßÏÞW 400 øâÉ ÎÞùáK ÕcµíÄßAí; ÌÞAß ÕcÞ¼ µùXØß ÈWµáK ÕcµíÄßAá¢.

ÜfAÃAßÈí ¥ÈcØ¢ØíÅÞÈ æÄÞÝßÜÞ{ßµZ çµø{JßÜáIí.  ç¼ÞÜßæAK ÕcÞç¼È ®JáKÕøᢠÇÞøÞ{¢. §ÕæøAáùß‚áU ÕßÕøBæ{ÞKᢠçµø{ æÉÞÜàØßÈí §Üï. ÄÜØíÅÞÈJá çÎÞ×à ÉøOø ¥øçBùßÏçMÞÝᢠèÌÉÞØßW ®X¼ßÈßÏùß¹í ÕßÆcÞVÅß æµÞˆæMGçMÞÝᢠæÉøáOÞÕâøßW §Õøáæ¿ µcÞ¢ÉßW ȵíØèÜxí ²{ßÕßW µÝßEçMÞÝᢠæÉÞÜàØí ©KÄV dÉ~cÞÉß‚á: çµø{JßæÜ ÎáÝáÕX ¥Èc Ø¢ØíÅÞÈ æÄÞÝßÜÞ{ßµ{áæ¿ÏᢠÕßÕø¢ çÖ~øß‚í ¥ÕVæAˆÞ¢  Äßøß‚ùßÏW µÞVÁí ÈWµá¢. µÞVÁí ÈWµßÏßæˆKá ÎÞdÄΈ, §ÄáÕæø §Õæø Äßøß‚ùßÏÞX çÉÞÜᢠæÉÞÜàØßÈá µÝßEßG߈.

øIá ÜfJßæa µUçÈÞGáÎÞÏß ÈÞÜáÎÞØ¢ ÎáXÉá æȇÞxßXµøÏßW ¦ùá Ì¢·Þ{ßµZ Éß¿ßÏßÜÞÏçMÞZ ¥ÕV Ì¢·Þ{ßµZ ¦çÃÞæÏKá Ì¢·Þ{ßW Õß{ß‚çÈb×ßçAIß ÕKá. ¥Õßæ¿ Éß¿ßÏßÜÞÏÕøáæ¿ çËÞY ÈOøᢠÎxᢠÉøßçÖÞÇß‚ÞÃá ÁßØ¢ÌùßW ®X°® øÞ¼cÕcÞɵ æùÏíÁí È¿Jß ÕßÕßÇ Ø¢ØíÅÞÈB{ßW ÈßKá 14 çÉæø ¥ùØíxí æºÏíÄÄí. ¥ÄßW §LcÏßW µUçÈÞGí ÕßÄøÃJßæa ØâdÄÇÞøzÞøßW ²øÞ{ÞÏ ÎÞZÁ ØbçÆÖß çÎÞV·X ÙáèØÈᢠ©ZæMGßøáKá.

æÉÞÜàØí µÞøcfÎÎÞÏß §¿æÉGßæˆCßW ÏáÉßÏßæÜ ¥ÕØíÅ çµø{JßÜᢠÕçKAÞ¢. ¥Õßæ¿ µUçÈÞGí ÎÞËßÏÏáæ¿ ÄÜÕæÈ ¥ùØíxí 溇ÞX ®X°® ÁßèÕ®ØíÉßÏáæ¿ çÈÄãÄbJßÜáU Ø¢¸æÎJßÏçMÞZ øIÞÏßøçJÞ{¢ çÉøÞÃí ©çÆcÞ·ØíÅæø Õ{EÄí. ²¿áÕßW ÏáÉß æÉÞÜàØí ÎÇcØíÅøÞÏß. dÉÄß çÈøßGá çµÞ¿ÄßÏßW ÙÞ¼øÞµáæÎK ÕcÕØíÅÏßW ®X°® ©çÆcÞ·ØíÅæø øfæM¿áJß. çÆÖàÏ ¥çÈb×à ¯¼XØßAá æ¾GÜᢠÈÞÃçA¿á¢ ©IÞAßÏ Ø¢ÍÕÎÞÏßøáKá ¥Äí.

µáÝWMâ, ÄàdÕÕÞÆ ËIß¹í, ÕßçÆÖ §LcAÞøáæ¿ ÕØíÄáÕÞBW ®KßÕÏßÜᢠÕcÞ¼ µùXØßÏáæ¿ ØbÞÇàÈ¢ ÕÜáÄÞÃí. çµø{JßÜáÏøáK ÉÜ ÌÙáÈßÜ ÎÞ{ßµµ{áæ¿Ïᢠ©¿ÎØíÅæøAáùß‚í ¥çÈb×ß‚ÞW ÙÕÞÜ ÉÃJßæaÏᢠµUMÃJßæaÏᢠæ¾GßAáK ÕßÕøB{ÞÕᢠÉáùJáÕøßµ. çÆÖàÏÉÞÄçÏÞøJᢠÎxᢠÉÜøáæ¿ ©¿ÎØí@ÄÏßÜÞÏßøáK ÍâÎß ÉJá ÕV×JßÈßæ¿ÏÞÃá çÎÞÙÕßÜ ÈWµß ÉÜøᢠØbLÎÞAßÏÄí. ÉÜÄᢠÌßÈÞÎß çÉøßW. ù¼ßØíçd¿×X ÕµáMí §æĈޢ ©¿X ¥çÈb×ßAáæÎKá µÝßE ØVAÞøßæa µÞÜJá ÕµáMáÎdLß ÉùæECßÜᢠ²KᢠآÍÕ߂߈. ¨ ØVAÞV §çÄAáùß悈ޢ ¥çÈb×ßAÞX ¦V¼Õ¢ µÞGáçÎÞ ®KÞÃí ¥ùßçÏIÄí.

ÉÞùÖÞÜ çµØí øÞ¼cÞLø Ö㢶ÜæÏ µá¿áAß  
µÝßE ²µíç¿ÞÌùßW æȇÞxßXµø æÉÞÜàØí 2.19 Üf¢ øâÉÏáæ¿ ÕcÞ¼ µùXØßÏáÎÞÏß ®Gá Ì¢·ÞZ ØbçÆÖßµæ{ Éß¿ßµâ¿ßÏßøáKá. §ÄÞÃá µÝßE ÎÞØ¢ çÆÖàÏ ¥çÈb×à ¯¼XØß §LcÏßW ÕcÞ¼ µùXØß ®JßAáK ÕX ùÞAxßæÈ Éß¿ßµâ¿áKÄßÈá ÕÝßæÄ{ß‚Äí. æȇÞxßXµøÏßW Éß¿ßÏßÜÞÏ Ø¢¸¢ Ì¢·Þ{ßæÜ Ø¢¸JÜÕæÈ ÌtæM¿áK çËÞY ÈOøᢠ¥ÏÞ{áæ¿ çÉøßW ÏÅÞVÅ µùXØß ÈßçfÉßAáK ¥AìIí ÈOøᢠçµø{ æÉÞÜàØí ®X°®ÏíAá èµÎÞùß.

§Äá øIá ÎÞØJßçÜæù Èßøàfß‚ çÖ×ÎÞÃá øÞ¼cÕcÞɵÎÞÏß  æùÏíÁí È¿Jß ÕßÕßÇ Ø¢ØíÅÞÈB{ßW ÈßKá 13 çÉæø ®X°® ¥ùØíxí æºÏíÄÄí. çµø{JßW ®X°® ¯æx¿áAÞX çÉÞµáK øIÞÎæJ çµØÞÃá ÉÞùÖÞÜÞ µUçÈÞGí çµØí. µÝßE æØÉíx¢ÌV 11Èá Ä{ßMùOßW Éß¿ßµâ¿ßÏ 8.96 ÜfJßæa µUçÈÞGí çµØÞÃí ®X°® ¦Æc¢ ¯æx¿áJÄí.

µÞùßW µ¿JßÏ µUçÈÞGáÎÞÏß dÉÆàÉí µáÎÞV, µÎÞW ©NV, ®¢.Éß. ¦×ß×í ®Kà ÎâKáçÉæø ¥ùØíxí æºÏíÄßøáKá. çµÞGÏ¢ µùᵂÞÜßW ÁßØ¢ÌV 2.75 ÜfJßæa µUçÈÞGí Éß¿ß‚á. §Äí ®X°® ¯æx¿áAÃæÎKá çµø{¢ ¦ÕÖcæMGßGáIí. ©JøÕÞÏ߈. §ÄßÈá ÉáùçÎÏÞÃá Ì¢·Þ{ßæÜ ¥ÄßVJß d·ÞÎÎÞÏ ÎÞZÁÏßW ÈßKáU ÏáÕÞAZ 2.19 ÜfJßæa µUçÈÞGáµ{áÎÞÏß Éß¿ßÏßÜÞÏÄí. ®ˆÞ çµØáµ{ßÜᢠÉß¿ßµâ¿ßÏÄí 1000, 500 øâÉÏáæ¿ ÕcÞ¼ µùXØßµ{ÞÏßøáKá. §Õ ÉÞAßØíÅÞÈßW ¥‚¿ß‚ÄÞæÃKá ØÞ¢ÉßZ ÉøßçÖÞÇÈÏßW ÄæK ÕcµíÄÎÞÏßGáIí. ¥ÄßÈÞÜÞÃí §Õ ®X°®ÏíAá èµÎÞùáKÄí. 
(മലയാള മനോരമയോടു കടപ്പാട്; )
Post a Comment

Dear friend,

I would like to let you know about a web-site that I recently found to make big income online.

It works all around the clock, and for not just days or weeks, but for months and months, making you huge of revenue.
$0.00 invest - earn $80.00 daily.
It's real and easy way to make cash in in Internet.

Open the link below to learn more:

Best regards,
Blogger

Congratulations!! Online shopping store by an indian company.

Join Buxvertise, India’s leading auction portal. With buxvertise you can get in just a few real money.

Click the following link to get started:

Happy Bidding

Online opportunities ! just join and taken work do straightly and earn money. just visit and try ; join !

Freelancer.com is the largest micro-outsourcing site in the world, with over 1 million registered professionals ready to bid on your jobs and produce high quality work quickly and to budget. You can outsource anything, whether it be web design, graphic design, marketing or sales. The average job is under $200 which makes it very affordable for SMEs. Turbocharge your business today!

Alternately looking for work? We have the largest network of employers ready to hire just about any skill set.

feroze has also sent you a special coupon code which will give you *100 bonus points* when you sign up!

This code is MYFRIEND which you can use at the end of the signup process when asked for a redemption code.

Follow this link now to sign up:
http://www.freelancer.com

468x60

free web site traffic and promotion


Yahoo Malayalam News !

Begin PayPal Logo -->Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

MarketWatch.com - Top Stories